The future for Swedish welfare companies

The future for Swedish welfare companies

In this market report, analysts Olle Göransson and Patrik Nilsson evaluate the welfare market in Sweden. The market is highly fragmented and is expected to grow based on higher demand for private services and estimated favorable demographic development. Furthermore, the market is highly affected by political decisions and regulations, hence the analysts tries to determine the effect this has on different market participants. This report is written in Swedish.

Case Summary:

  • The market, regarding both education and healthcare, is characterized by a high volume of acquisitions
  • Political decisions and regulations can affect the companies operating in this market as a result of the government being their source of revenue
  • Promising estimated demographic development can benefit well-positioned companies

Sverige har likt många andra länder genomgått en kraftig urbanisering under en längre tid, något som påverkar skolbolagen. År 1990 bodde 20 % fler på glesbyggden och 10 % färre i större städer, idag bor 85 % i tätorter (SCB). Omkring 70 % av befolkningsökningen i Sverige sker i de tre storstadslänen (Sverige2025). Enligt SCB:s prognoser förväntas befolkningen i Stockholms län öka med ett genomsnitt om 30 000 personer årligen fram till 2040. Detta betyder att ägare av friskolor måste anpassa sig efter detta och vara tillgänglig för elever i dessa tre län. De bolagen som lyckas med att anpassa sig efter urbaniseringen kommer även gynnas i och med att de får statligt bidrag per elev, vilket innebär ökade intäkter parallellt med att elevantalet ökar.

Hälsa- och sjukvårdssektorn leds av förvärvsintensiva bolag med fokus på effektivisering av vården. Privata vårdbolag utgör fortfarande en liten del av den totala sjukvårdsmarknaden (omkring 12 procent i Sverige), men växer snabbare än den totala marknaden idag (CAGR), vilket förväntas fortsätta framgent (SCB). Vidare har befolkningen i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet blivit äldre och kostnaderna för sjukvård ökar i förhållande till BNP. Enligt källor som OECD och Världsbanken förväntas både ökningen av antalet äldre samt stigande kostnader för sjukvård i förhållande till BNP fortsätta att öka på både kort och lång sikt, vilket talar för att bolag verksamma inom sektorn möter en ljus framtid.

Please click on the picture in order to access the full report.